Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2020-1
Anaï Garcia – Marketing en Visualisatie

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Anaï Garcia – Marketing en Visualisatie (“AG-MV”). Deze algemene voorwaar-den zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met AG-MV worden gesloten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is be-paald.

1. Uitvoering van de overeenkomst
1.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor of bevordert dat alle gegevens, waarvan AG-MV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AG-MV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AG-MV zijn verstrekt, heeft AG-MV het recht de uitvoering van de over-eenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtge-ver in rekening te brengen.
1.2. AG-MV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever of derden (anders dan onderopdrachtnemers) aangeleverde gegevens die op de website van de opdrachtgever of elders zijn aangebracht. De opdrachtgever dient AG-MV terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtge-vers gegevens.
1.3. AG-VM heeft het recht om bij de uitvoering van de opdracht werkzaamheden of andere diensten te laten verrichten door der-den. De opdrachtgever stemt ermee in dat aan derden de gege-vens worden verstrekt die naar het oordeel van AG-MV nodig zijn voor het uitvoeren van die werkzaamheden.
1.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan AG-MV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdracht-gever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
1.5. Indien door AG-MV of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
1.6. De opdrachtgever kan zijn recht op de door AG-MV te verrichten prestaties niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden, of bezwaren. Dit beding is een beding in de zin van artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De opdrachtgever mag de door AG-MV te verrichten prestaties ook niet feitelijk tot het voor-deel van een derde laten strekken.

2. Prijzen en prijswijzigingen
2.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen, tenzij nadrukkelijk anders staat vermeld.
2.2. Als de overeenkomst een duurovereenkomst is, dan heeft AG-MV het recht om de overeengekomen tarieven:
a. met ingang van 1 januari van enig jaar (zo nodig met terug-werkende kracht) te verhogen conform de door het Centraal Bu-reau voor de Statistiek gepubliceerde dienstenprijsindex (DPI) met betrekking tot het voorafgaande kalenderjaar, zonder dat de op-drachtgever het recht heeft om de overeenkomst in verband met die indexering op te zeggen;
b. ook anderszins voor toekomstige periodes te wijzigen, in welk geval AG-MV de wijziging schriftelijk (waaronder ook wordt verstaan: per e-mail) aankondigt, de wijziging ingaat nadat 28 kalenderdagen zijn verstreken na die aankondiging en de op-drachtgever de bevoegdheid heeft om de overeenkomst tegen de ingangsdatum van de wijziging op te zeggen.

3. Facturering en betaling
3.1. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdracht-gever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum AG-MV hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een creditnota aan de opdrachtgever verzenden.
3.2. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, dient de op-drachtgever de overeengekomen en gefactureerde vergoeding uiterlijk binnen veertien kalenderdagen na de factuurdatum aan AG-MV te betalen. Na het verstrijken van deze termijn komt de opdrachtgever in verzuim en is hij wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek) verschul-digd.
3.3. Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen betaal-termijn heeft AG-MV het recht om de uitvoering van de overeen-komst op te schorten tot de volledige betaling van het verschuldig-de bedrag (inclusief rente, de in artikel 3.5 bedoelde verhoging en eventuele (incasso)kosten) door AG-MV is ontvangen.
3.4. Na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn kan AG-MV aan de opdrachtgever per e-mail of anderszins een herinnering (doen) sturen. Voor de eerste herinnering zal AG-MV geen kosten in rekening brengen.
3.5. Bij gebreke van betaling binnen drie werkdagen na de eerste herinnering kan AG-MV, vanaf de vierde werkdag, over het ver-schuldigde bedrag een verhoging in rekening brengen gelijk aan, mutatis mutandis, de wettelijke verhoging als bedoeld in artikel 7:625 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het recht op wettelijke handelsrente. Deze verhoging bedraagt voor de vierde tot en met de achtste werkdag vijf procent per dag en voor elke volgende werkdag een procent, met dien verstande dat de verho-ging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan.
3.6. Onverminderd het recht op de verhoging als bedoeld in artikel 3.5 kan AG-MV, nadat een eerste herinnering niet tot beta-ling binnen drie werkdagen heeft geleid, incassokosten in rekening brengen.

4. Exclusiviteit en auteursrecht
4.1. Indien de opdracht onderhoud aan één of meerdere (social media) accounts, websites of anderszins omvat, is het de op-drachtgever gedurende de looptijd van de opdracht niet toegestaan om (een deel van) dat onderhoud (tevens) zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. AG-MV heeft het recht om de uit-voering van de overeenkomst op te schorten zolang het onderhoud door de opdrachtgever of de derde voortduurt, onverminderd het recht op opzegging als bedoeld in artikel 7.2.
4.2. Alle ontwerpen, plannen en gegevens die AG-MV bij het uitvoeren van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt, mag de opdrachtgever noch tijdens de looptijd van de overeenkomst, noch daarna, aan derden verstrekken, en moeten door de opdrachtgever op het eerste verzoek van AG-MV daartoe worden verwij-derd/vernietigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenge-komen dan wel de ontwerpen, plannen of gegevens er klaarblijke-lijk toe strekken om met derden te worden gedeeld.
4.3. AG-MV behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
4.4. AG-MV blijft rechthebbende van enig auteursrecht dat bij de uitvoering van de opdracht, of anderszins, ontstaat. Alleen op grond van een separate overeenkomst kan AG-MV gehouden zijn om het auteursrecht over te dragen of om dit in licentie te geven, in welk geval AG-MV hiervoor een vergoeding kan bedingen. Al het door AG-MV vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van AG-MV niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend, ongeacht of op dat materiaal een auteursrecht van AG-MV rust. Bij gebleken schending van het voorgaande door de opdrachtgever is AG-MV (onder meer) gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
4.5. Als AG-MV een auteursrecht aan de opdrachtgever heeft overgedragen, dan is de opdrachtgever na beëindiging van de overeenkomst verplicht om dat auteursrecht aan AG-MV terug over te dragen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeenge-komen. De opdrachtgever heeft geen recht op enige vergoeding voor dat auteursrecht. Als AG-MV een auteursrecht in licentie heeft gegeven, wordt die licentie bij beëindiging van de overeen-komst van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
4.6. AG-MV is vrij om voor promotie- of acquisitiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde (eind)producten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid, verhaal en vrijwaring
5.1. Als AG-MV ten opzichte van de opdrachtgever of een derde aansprakelijk is (waaronder in verband met het handelen of nala-ten van derden), is de schadevergoedingsplicht van AG-MV be-perkt tot de overeengekomen prijs voor de opdracht of, als de overeenkomst een duurovereenkomst is, de vergoeding die de opdrachtgever over een periode van drie maanden voorafgaande aan het ontstaan van de aansprakelijkheid verschuldigd is.
5.2. Voor zover AG-MV verzekerd is voor de schade van de opdrachtgever of een derde, is de schadevergoedingsplicht van AG-MV in afwijking van artikel 5.1 beperkt tot de uitkering die zij uit hoofde van de verzekering heeft verkregen. AG-MV hoeft de schadevergoeding in dat geval niet eerder aan de opdrachtgever of derde te betalen dan zij de verzekeringsuitkering heeft ontvangen.
5.3. Als AG-MV enig bedrag aan de opdrachtgever is verschul-digd (uit hoofde van schadevergoeding of anderszins), wordt dat bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande verklaring verre-kend met enig bedrag dat de opdrachtgever of aan hem gelieerde derde aan AG-MV is verschuldigd of in de toekomst op grond van de lopende overeenkomst zal zijn verschuldigd. In afwijking van artikel 3:276 van het Burgerlijk Wetboek kan de opdrachtgever voor enige (netto)schuld van AG-MV alleen verhaal nemen op vermogensbestanddelen die overwegend (behoudens incidenteel privégebruik) worden gebruikt in het kader van de AG-MG gedre-ven onderneming en niet op privévermogen van Anaï Garcia. De opdrachtgever is bovendien niet bevoegd om het faillissement van Anaï Garcia of enige andere insolventieprocedure met betrekking tot haar aan te vragen, uit te lokken of anderszins aan het openen daarvan bij te dragen.
5.4. De opdrachtgever vrijwaart AG-MV voor eventuele aan-spraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten schade lijden, onverminderd de in artikelen 5.1 en 5.2 bedoelde vergoedingsplicht.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid
AG-MV is niet aansprakelijk voor schade:
a. ontstaan doordat AG-MV is uitgegaan van door de opdracht-gever of aan hem gelieerde derde verstrekte niet (volledig) juiste, onnauwkeurige, en/of onvolledige gegevens;
b. die door de opdrachtgever of door derden – bedoeld of onbedoeld – wordt toegebracht aan (social media) accounts, websites of andere uitingen of producten (in een kennelijke poging om deze te onderhouden of anderszins);
c. veroorzaakt door het verzenden of ontvangen van vertrou-welijke informatie met gebruikelijke middelen, waaronder in ieder geval e-mail of een door de opdrachtgever of aan hem gelieerde derde verstrekte gegevensdrager (zoals een USB-stick);
d. die is toe te rekenen aan de medewerking, diensten of leveranties (of het gebrek daaraan) van derden waarop AG-MV weinig of geen invloed kan uitoefenen;
e. door gebreken in de dienstverlening van derden met wie AG-MV de opdrachtgever (door bemiddeling of anderszins) in contact heeft gebracht of die AG-MV aan de opdrachtgever heeft voorgesteld; of
f. ontstaan doordat de uitvoering van de overeenkomst door toedoen of nalaten van de opdrachtgever of aan hem gelieerde derde is opgeschort, feitelijk is gestaakt of is geëindigd, waaronder de gevallen als bedoeld in artikelen 1.1, 3.3 en 7.2.

7. Duur en beëindiging
7.1. Als de overeenkomst voor een bepaalde termijn is aange-gaan, dan wordt de overeenkomst na het verstrijken van die ter-mijn van rechtswege met eenzelfde termijn verlengd, tenzij één van partijen de andere partij uiterlijk op de laatste dag van de eerstbedoelde termijn mededeelt dat zij de overeenkomst niet wenst voort te zetten.
7.2. AG-MV heeft het recht om de overeenkomst zonder inge-brekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang en zonder schadeplichtigheid op te zeggen als:
a. de opdrachtgever in strijd handelt met (de strekking of geest van) artikel 1.1, 1.2, 1.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.3 of 5.4 van deze algemene voorwaarden;
b. het handelen of nalaten van de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde tot gevolg heeft dat AG-MV niet langer – anders dan met aanmerkelijk verlies – adequaat uitvoering kan geven aan de overeenkomst; of
c. de reputatie van AG-MV gevaar loopt, wat (onder meer) wordt geacht het geval te zijn als de opdrachtgever of een aan hem gelieerde derde wordt verdacht, vervolgd of veroordeeld voor een strafbaar feit of anderszins zich schuldig maakt, wordt verdacht van, of met betrekking tot hem geruchten gaan over, onethisch, onbetamelijk of onverantwoordelijk gedrag.
7.3. In het geval van een opzegging op grond van artikel 7.2 is de opdrachtgever, als de overeenkomst een duurovereenkomst is, aan AG-MV een vergoeding verschuldigd gelijk aan de vergoeding die de opdrachtgever, als de opzegging niet zou hebben plaatsge-vonden, gedurende de drie opvolgende maanden aan AG-MV verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 1.000.
7.4. Als de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, een ande-re insolventieprocedure op hem van toepassing is verklaard of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren, dan is de overeenkomst van rechtswege geëindigd met ingang van dat faillissement, die surseance van betaling, enzovoort, tenzij AG-MV zich bij de eerste gelegenheid bereid verklaart de overeenkomst voort te zetten, in welk geval zij herleeft.